teaser

Onderweg naar optimale kwaliteit in het onderwijs

Goed onderwijs staat of valt met goede mensen voor de klas

Kwaliteit van het onderwijs

Geen terrein zo veelzijdig, uitdagend en veranderlijk als het onderwijsveld. Onderwijs is onderhevig aan een continu proces van ontwikkeling, vernieuwing, verbetering en veranderingen. De veranderingen komen zowel van leerlingen en ouders, als van gemeenten en ministerie.

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs. Ze doet dat zowel op het niveau van de schoolals op het niveau van het onderwijsstelsel.

Om de kwaliteit van ons onderwijs te toetsen (en daardoor te waarborgen), staat de school een aantal instrumenten ter beschikking.
In de eerste plaats zijn dat de methodegebonden toetsen. De leerkracht kan onmiddellijk zien of de behandelde stof door de leerling is begrepen en kan, indien nodig, gelijk ondersteunende activiteiten aanbieden. Daarnaast werken we op school met een leerlingvolgsysteem. Het LOVS van CITO. Dit is een geheel van methodeonafhankelijke toetsen die op vaste momenten in een schooljaar worden afgenomen. Op basis van de gegevens van deze toetsen is vast te stellen of de leerlingen zich ontwikkelen en of die ontwikkeling verloopt conform het te verwachten niveau. In groep 7 nemen de kinderen deel aan de CITO-entree toets en in groep 8 aan de drempeltoets en de CITO-eindtoets. Beide toetsen geven aan hoe individuele leerlingen, maar ook de school scoort op een aantal cognitieve vaardigheden. Ook de inspectierapporten geven een beeld van de kwaliteit van het onderwijs en de zorg voor leerlingen die extra zorg behoeven op school.
Op gezette tijden (minimaal eens per 4 jaar) wordt een oudertevredenheidsonderzoek afgenomen.
Alle instrumenten laten zien dat het onderwijs op De Reuzepas van goed niveau is. Dat wil niet zeggen dat de school niet alert is om het onderwijs te optimaliseren en daardoor de kwaliteit nog verder te verbeteren. In het schoolplan zijn de verbeterpunten opgenomen. Het schoolplan is op school in te zien.