teaser

Wij volgen de ontwikkeling van onze leerlingen

Op school wordt hiervoor het leerlingvolgsysteeem van Esis gebruikt

Leerlingvolgsysteem

Op school worden de ontwikkelingen van de kinderen gevolgd. Dat moet voor ieder kind in iedere groep op een goede wijze gebeuren. Hiervoor gebruiken we een leerling onderwijs volgsysteem.

Vanuit dit systeem is de ontwikkeling van ieder individueel kind goed te volgen en kan er worden
gezorgd voor een passend onderwijsaanbod. Op school wordt hiervoor het leerlingvolgsysteeem van Esis gebruikt. In dit systeem wordt gebruik gemaakt van methodeonafhankelijke toetsen van cito. Hierbij wordt een toetskalender gebruikt, waarin op schematisch wijze wordt aangegeven, welke toetsen er in welke groepen en in welke maand worden afgenomen. Deze toetsen worden afgenomen in elke groep van de school.

De toetsresultaten worden geregistreerd in leerlingprofielen en groepsprofielen. De toetsresultaten van de methodeonafhankelijke toetsen (Cito) worden door de intern begeleider besproken met de groepsleerkracht.

De leerlingen kunnen op de Citotoetsen een score halen van I tot en met V. Hierbij is I de hoogste score en V de laagste score. Deze toetsen worden tweemaal per jaar afgenomen. De resultaten worden opgenomen in het leerling onderwijs volgsysteem. Voor leerlingen met een lage score (IV of V) wordt gekeken naar mogelijke oorzaken.

Leerlingen met hoge scores worden eveneens nader bekeken, om eventueel het onderwijsaanbod aan te passen (= begeleiding van meerbegaafde kinderen).
In combinatie met de ontwikkelingen van HGW (HandelingsGericht Werken) en OWG (OpbrengstGericht Werken), werken de leerkrachten met groepoverzichten en groepsplannen.