teaser

Wij letten op de persoonlijke ontwikkeling van uw kind

Diagnostiek en begeleiding van leerproblemen door middel van 'Zorg op Maat'

Persoonlijke ontwikkeling

Leerproblemen kan vele oorzaken kennen zoals dyslexie (dyslexieverklaring), dyscalculie (rekenproblemen), spraaktaalproblemen (logopedie), ontwikkelingsstoornissen (ADHD, ADD, autisme), sociaal – emotionele problemen en gedragsproblemen.

Bovengenoemde problemen openbaren zich in de meeste gevallen al in een vroege periode. Bij sommige leerlingen vallen stagnaties in de persoonlijke ontwikkeling al in de kleuterperiode op. Het is van belang om problemen zo vroeg mogelijk op te sporen, zodat een begeleidingstraject de meeste kans van slagen heeft.

Niet alle kinderen hebben dezelfde begeleiding nodig om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. De een heeft nauwelijks behoefte aan instructie, de ander heeft behoefte aan verlengde instructie en herhaling.

Een aantal keren per jaar wordt bekeken of het kind nog de juiste begeleiding krijgt en zijn ontwikkeling naar verwachting verloopt. Dit wordt ook samen met het kind besproken. Door deze Zorg op maat vindt steeds meer preventief pedagogische en didactische begeleiding plaats en is het steeds minder nodig om achteraf een andere of aangepaste instructie/verwerking aan te bieden. Afstemming van het onderwijs op (de mogelijkheden van) het individuele kind wordt hiermee steeds meer structureel.

Het doel is om deze verschillen vast te leggen in een groepsplan voor de domeinen technisch lezen, spellen en rekenen. Voor een uitgebreidere beschrijving van de zorgstructuur van basisschool De Reuzepas kunt u het zorgplan downloaden.