teaser

Onderwijs aan groep 3 t/m 8

Uitgebreide informatie over de inhoud van het onderwijs in deze groepen

Groep 3 - 8

Lezen
In groep 3 beginnen we met het methodisch leren lezen. Omdat dit lezen voor sommige
kinderen gemakkelijker gaat dan bij anderen hebben we het leren lezen ingebed in een grote
hoeveelheid werkvormen. Als de kinderen het geleerde van die dag geoefend hebben, kunnen
ze in hun eigen tempo andere werkjes gaan doen op hun eigen leesniveau. Daarvoor staan in
deze groepen computers met specifieke leesprogramma’s, stempeldozen, leespuzzels etc.. De
kinderen krijgen daardoor volop kans hun eigen tempo te kiezen. De leerkracht heeft tijdens
die momenten de handen vrij om kinderen te helpen, die even iets meer moeite hebben met de  leerstof.

Aanvankelijk lezen
Het aanvankelijk lezen in de groepen 3 wordt aangeboden met behulp van de methode ’Veilig
leren lezen’, die door de verschillende organisatievormen bij uitstek geschikt is voor onze  werkwijze.

Voortgezet technisch lezen
In de groepen 4, 5 en 6 wordt het grootste deel van de tijd die we uittrekken voor lezen besteed aan het technisch lezen met daarbij behorende diversiteit in aanpak en instructie.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van de allernieuwste methode ‘Estafette’. Kinderen in de groepen 7 en 8, die het hoogste leesvaardigheidsniveau nog niet hebben bereikt, nemen ook dan nog deel aan de methode ‘Estafette’.

Begrijpend en studerend lezen
Vanaf groep 4 richt het leesonderwijs zich ook steeds meer op vaardigheden als begrijpend en studerend lezen. We doen dit met behulp van de methode “Nieuwsbegrip".


Regelmatig worden de kinderen getoetst op hun leesvaardigheid. De gegevens zijn voor ons nuttig om het leesniveau van leerlingen te bepalen en bovendien te signaleren bij welke kinderen de ontwikkeling niet naar verwachting stijgt. Aan de hand hiervan proberen wij leerlingen hulp op maat te bieden.

Taal
Het taalonderwijs wordt verzorgd aan de hand van de methode ‘Taalverhaal’. Deze methode bestaat uit twee onderdelen:
•    Taal, waarin vooral luisteren, spreken, stellen en taalbeschouwing aan de orde komen;
•    Spelling, waarin de spelling en de spellingregels centraal staan.
Voor het taalonderwijs hebben we gekozen voor een methode met twee aparte leergangen. Zo hebben we een apart werkboek voor spelling dat we los van de taalles aanbieden. Via de
methodegebonden toetsen weten we vrijwel meteen met welke spellingscategorie de leerling
nog moeite heeft. Door middel van extra oefeningen en een speciaal programma op de
computer krijgt de leerling gelegenheid intensief met het probleem te oefenen.
In het gewone leerlingenboek komen de andere aspecten van het taalonderwijs en de grammatica aan de orde. Veel aandacht besteden we aan taalonderdelen als het leren spreken en luisteren, stellen en ontleden. Ook taalexpressie komt aan de orde.

Schrijven
Het schrijfonderwijs wordt aangeboden met behulp van de methode ‘Pennenstreken’. Deze methode wordt gebruikt van groep 2 t/m 8.

Rekenen
Het rekenen wordt aangeleerd met behulp van de methode ‘Wereld in getallen’. Dit is een realistische rekenmethode die kinderen, aan de hand van allerlei praktische problemen uit het dagelijkse leven, aan het denken zet. We bieden de kinderen de mogelijkheid een probleem op verschillende manieren op te lossen. Het bespreken van die verschillende manieren van oplossen en het samen ontdekken van handige manieren is de kern van het moderne rekenen. Natuurlijk moeten de kinderen nog net als vroeger de tafels leren, automatiseren en sommen maken, maar daarbij sturen we aan op het verkrijgen van inzicht.

Wereldoriënterende vakken
Naast de traditionele vakken aardrijkskunde, geschiedenis en biologie, vallen ook de onderdelen maatschappelijke verhoudingen, natuur- en milieueducatie, geestelijke stromingen en verkeersonderwijs onder de noemer wereldoriënterende vakken. De meeste van de genoemde vakken worden op onze school afzonderlijk aan de orde gesteld, waarbij de onderlinge samenhang niet verwaarloosd wordt.

Aardrijkskunde / geschiedenis
Bij aardrijkskunde werken we met de methode ‘Wereldzaken'. Hierbij maken we nu ook
gebruik van de in alle lokalen aanwezige digitale schoolborden.
In de bovenbouw besteden we ook aandacht aan topografie.
Enige parate kennis over plaatsen, rivieren, steden, landen etc. vinden wij toch belangrijk.
Bij geschiedenis wordt gebruik gemaakt van de methode ‘Tijdzaken’.

Natuur en techniek
Natuuronderwijs bestrijkt een breed scala van onderwerpen. Voor natuur- en milieueducatie hanteren we vaak de projectvorm waarbij we de natuur naar binnen halen of nog liever met zijn allen de natuur buiten opzoeken. We vullen dit aan met School-tvprogramma’s en het ruime aanbod van leskisten en lessuggesties van het Dijkmagazijn en incidenteel van het Natuurmuseum en andere musea.
We werken met de methode “Naut”. Groep 8 bezoekt jaarlijks een techniekles op een school voor Voortgezet Onderwijs in Wijchen. Ook streven de groepen 6 t/m 8 ernaar om 4 keer per jaar het technieklab in Beuningen te bezoeken.

Verkeersonderwijs
Bij het verkeersonderwijs laten we ons leiden door de gedachten die ten grondslag liggen aan de verkeersmethode ‘Wijzer door het verkeer’.

Engels
In de groepen 7 en 8 wordt één à tweemaal per week Engelse les gegeven met behulp van de methode ‘Hello You’. Door veel afwisseling en door grote diversiteit aan activiteiten en werkvormen leren kinderen in het Engels zowel mondeling als schriftelijk te communiceren.