Ons onderwijs

De afgelopen decennia is er in de samenleving veel veranderd en daarmee ook de inzichten over kind
en onderwijs. We gaan veranderingen niet uit de weg, wanneer na gedegen bestudering blijkt dat
kinderen daarmee beter voorbereid hun toekomst tegemoet gaan. In de loop der jaren hebben we
de volgende uitgangspunten geformuleerd op basis waarvan we ons onderwijs geven:

• We vinden dat de kinderen een fijne schooltijd moeten hebben, omdat zij zich het best kunnen
ontwikkelen als zij zich veilig en geborgen weten en daarbij het gevoel hebben ‘iemand te zijn’
en ‘iets te kunnen’ en ‘samen met elkaar te leren’.

• We vinden dat er in rust en orde geleerd moet worden;

• We vinden dat leren meer is dan alleen het opdoen van feitenkennis; de ontwikkeling van de
eigen persoonlijkheid is evenzeer van belang. Hieronder vallen vaardigheden als mondigheid,
creativiteit, samenwerken en zelfstandigheid;

• We vinden dat kinderen in de groepen 1-2 het best tot hun recht komen als zij spelend van elkaar
kunnen leren in een veilige en betekenisvolle omgeving;

• We kiezen vanaf groep 3 voor een leeftijdsgebonden groepering, waarin we zo veel
mogelijk werken met het EDI-model waarbinnen aandacht is voor verschillen tussen kinderen.

• We vinden dat kinderen die in het leerproces dreigen vast te lopen extra hulp en aandacht
verdienen;

• We vinden dat kinderen met een specifiek leerprobleem, daar waar kan, een eigen leerroute
moeten kunnen volgen.

• We vinden dat kinderen die meer aankunnen de nodige uitdaging geboden moet worden.

• We vinden dat kinderen ook veel van elkaar kunnen leren, d.m.v. coöperatief, samenwerkend
leren.

• We vinden dat ICT een belangrijk hulpmiddel is om het onderwijs passend te maken.