Home $ Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

De verantwoordelijkheid voor de school berust bij allen: schoolbestuur, leerkrachten en ouders. Meedenken en meebeslissen is op scholen de laatste tijd een normale zaak geworden. De Wet Medezeggenschap Onderwijs biedt hiervoor ouders en leerkrachten het wettelijke kader.

De MR (Medezeggenschapsraad) is gesprekspartner van de directie over allerlei beleidsaspecten die op De Reuzepas ontwikkeld worden. De MR kent een personeels- en een oudergeleding. Op De Reuzepas bestaat elke geleding uit vier personen, die voor een periode van drie jaar gekozen zijn. De directie heeft bij de vergaderingen van de MR een adviserende rol.

De oudergeleding behartigt de belangen van alle ouders en is altijd aanspreekbaar.

Voor de samenstelling van de medezeggenschapsraad verwijzen we u naar de schoolkalender.

Vergaderingen van de MR zijn openbaar. U bent dus van harte welkom. De vergaderdata vindt u in de schoolkalender.

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (=GMR) bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding. Alle Oeverwalscholen leveren vanuit hun eigen MR hiervoor een vertegenwoordiger vanuit de ouders en een vanuit het personeel.

De GMR is gesprekspartner van het bestuur/bovenschools management over beleidsaspecten die voor alle scholen van de stichting gelden.

De MR vergadert ongeveer zes maal per jaar, deze vergaderingen zijn openbaar. De notulen zijn op de vragen bij de secretaris. Voor vragen of meer informatie kunt u een e-mail sturen naar mr-reuzepas@groeisaampo.nl

Oudergeleding: 
Anke van Breukelen (voorzitter)
Lina Swelsen                                      
Lisette de Haan
Pim van Rossum

Personeelsgeleding:
Paulien Boon (secretaris)
Saskia Mouwen
Sylvia van Wees
Saskia Janssen

    Jaarverslag MR 19-20