Medezeggenschapsraad

De verantwoordelijkheid voor de school berust bij allen: schoolbestuur, leerkrachten en ouders. Meedenken en meebeslissen is op scholen de laatste tijd een normale zaak geworden. De Wet Medezeggenschap Onderwijs biedt hiervoor ouders en leerkrachten het wettelijke kader.

De MR (Medezeggenschapsraad) is gesprekspartner van de directie over allerlei beleidsaspecten die op De Reuzepas ontwikkeld worden. De MR kent een personeels- en een oudergeleding. Op De Reuzepas bestaat elke geleding uit vier personen, die voor een periode van drie jaar gekozen zijn. De directie heeft bij de vergaderingen van de MR een adviserende rol.

De oudergeleding behartigt de belangen van alle ouders en is altijd aanspreekbaar.

Vergaderingen van de MR zijn openbaar. U bent dus van harte welkom. De vergaderdata vindt u in de schoolkalender.

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (=GMR) bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding. Vanuit de GMR wordt een lid als contactpersoon gekoppeld aan de MR van een school binnen de stichting.

De GMR is gesprekspartner van het bestuur/bovenschools management over beleidsaspecten die voor alle scholen van de stichting gelden.

De MR vergadert ongeveer zes maal per jaar, deze vergaderingen zijn openbaar. De notulen zijn op de vragen bij de secretaris. Voor vragen of meer informatie kunt u een e-mail sturen naar [email protected]

  Oudergeleding: 
  Bob Theloesen (voorzitter)
  Lina Swelsen                                      
  Sandra Willems
  Joost Jansen

  Personeelsgeleding:
  Sylvia van Wees (secretaris)
  Saskia Mouwen
  Saskia Janssen
  Martijn Korthouwer