Home $ Documentatie

Documentatie

Schoolplan

Het schoolplan is een beleidsdocument waarin de strategische visie en de beleidskeuzen op hoofdlijnen zijn vastgelegd. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundige beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. 

Schoolplan 2019-2023

Meerjarenplan 2019-2023

Schoolgids

Veel van de informatie die op deze website terug te vinden is, kunt u nog eens rustig nalezen in onze schoolgids.

Schoolgids 2020-2021

Bijlage schoolgids 2020-2021

Sociaal veiligheidsplan

 

Sociaal veiligheidsplan De Reuzepas

Pestprotocol

Wij vinden dat we gezamenlijk, dus ouders, leerkrachten en kinderen, moeten zorgdragen voor een veilige leer – en speelomgeving. Binnen onze school maken we daarom gebruik van het zogenaamde pestprotocol. Er is een stappenplan opgesteld dat in werking treedt als wij merken dat er sprake is van incidenteel of structureel pestgedrag.

Pestprotocol Basisschool De Reuzepas

Cyberpesten

Protocol grensoverschrijdend gedrag

 

Protocol grensoverschrijdend gedrag

Grensoverschrijdend gedrag door ouders

Medicijnbeleid

In de dagelijkse praktijk krijgt elke school te maken met zieke kinderen en kinderen die medicijnen gebruiken. Het is van belang goede afspraken te maken tussen ouders en/of verzorgers en school. Daarom is dit medicijnbeleid gemaakt.

Protocol medicijnen

Gedragscode

Stichting Groeisaam heeft een gedragscode opgesteld. De gedragscode is een richtlijn voor een wenselijke houding voor wat betreft de omgang met en tussen leerlingen, medewerkers, ouders en andere betrokkenen en dient een bijdrage te leveren aan het creëren van een veilig leer- en werkklimaat op school.

Je thuis voelen op school is een belangrijke basisvoorwaarde om als kind tot leren te komen op school, om als leraar met plezier je werk te doen en om als ouder/verzorger een goed contact te hebben met de school. Om dit te realiseren is een kader belangrijk waarin afspraken worden gemaakt en gedeelde waarden worden vastgelegd. Uitgangspunt is dat medewerkers, kinderen, ouders en alle anderen die binnen de scholen actief zijn elkaar gelijkwaardig en met respect behandelen.
De Wet is altijd leidend. Daarnaast betekent het kiezen voor een school ook dat medewerkers, leerlingen en ouders zich conformeren aan de regels van een school.

Gedragscode

AVG

De school moet zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. De regels waar de school zich aan moet houden
staan in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

 

AVG

Kalender

 

Ouderkalender 2020-2021

Vijf gelijke dagen model

Basisschool De Reuzepas is m.i.v. het schooljaar 2020-2021 overgegaan op het 5 gelijke dagen model.
In dit plan vindt u onder meer informatie over wat werken met het 5 gelijke dagen model voor onze school betekent, wat het betekent voor de organisatie en de praktische zaken zoals afspraken over het lunchen in de klas.

Vijf gelijke dagen Reuzepas