Home $ Documentatie

Documentatie

Schoolplan

Het schoolplan is een beleidsdocument waarin de strategische visie en de beleidskeuzen op hoofdlijnen zijn vastgelegd. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundige beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. 

Schoolplan 2019-2023

Meerjarenplan 2019-2023

Schoolgids

Veel van de informatie die op deze website terug te vinden is, kunt u nog eens rustig nalezen in onze schoolgids.

Schoolgids

Bijlage schoolgids

Sociaal veiligheidsplan

Sinds 1 augustus 2015 is elke school verplicht aandacht aan sociale veiligheid te geven en dit te beschrijven in een veiligheidsplan. 

In dit veiligheidsplan beschrijven we hoe we als school vorm en aandacht geven aan sociale en fysieke veiligheid op onze school en aan de veiligheid van de leerling.

 

 

Sociaal veiligheidsplan De Reuzepas

Pestprotocol

Wij vinden dat we gezamenlijk, dus ouders, leerkrachten en kinderen, moeten zorgdragen voor een veilige leer – en speelomgeving. Binnen onze school maken we daarom gebruik van het zogenaamde pestprotocol. Er is een stappenplan opgesteld dat in werking treedt als wij merken dat er sprake is van incidenteel of structureel pestgedrag.

Pestprotocol Basisschool De Reuzepas

Cyberpesten

Protocol grensoverschrijdend gedrag

In dit protocol staat beschreven hoe te handelen als grensoverschrijdend gedrag wordt vastgesteld. De gedragsregels moeten zorgen voor een prettig klimaat binnen de school en duidelijk maken dat er geen plaats is voor machtsmisbruik, ongewenste intimiteiten, pesten en ander dergelijk ongewenst gedrag.

Protocol grensoverschrijdend gedrag

Grensoverschrijdend gedrag door ouders

Medicijnbeleid

In de dagelijkse praktijk krijgt elke school te maken met zieke kinderen en kinderen die medicijnen gebruiken. Het is van belang goede afspraken te maken tussen ouders en/of verzorgers en school. Daarom is dit medicijnbeleid gemaakt.

Protocol medicijnen

Gedragscode

Stichting Groeisaam heeft een gedragscode opgesteld. De gedragscode is een richtlijn voor een wenselijke houding voor wat betreft de omgang met en tussen leerlingen, medewerkers, ouders en andere betrokkenen en dient een bijdrage te leveren aan het creëren van een veilig leer- en werkklimaat op school.

Gedragscode

AVG

De school moet zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. De regels waar de school zich aan moet houden
staan in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

 

AVG

Kalender

 Hier vindt u onze jaarkalender.

Ouderkalender

Vijf gelijke dagen model

Basisschool De Reuzepas is m.i.v. het schooljaar 2020-2021 overgegaan op het 5 gelijke dagen model.

In dit plan vindt u onder meer informatie over wat werken met het 5 gelijke dagen model voor onze school betekent, wat het betekent voor de organisatie en de praktische zaken zoals afspraken over het lunchen in de klas.

Vijf gelijke dagen Reuzepas

Klachtenregeling Groeisaam

 

Groeisaam klachtenregeling 01-11-2021

Groeiplan Groeisaam

Met trots presenteren we het Groeiplan 2021-2025. Het Groeiplan geeft de richting voor Groeisaam voor de komende jaren aan, zowel voor ons onderwijs als onze organisatie en is bestemd voor alle medewerkers, ouders en netwerkpartners van Groeisaam. We verheugen ons erop om samen te werken aan mooi onderwijs op onze scholen! Het volledige Groeiplan en een infographic met daarin kort de hoofdelementen uit het Groeiplan vindt u op de website van Groeisaam. https://www.groeisaampo.nl/groeiplan

Groeiplan 2021 2025