Documentatie

Schoolplan

Het schoolplan is een beleidsdocument waarin de strategische visie en de beleidskeuzen op hoofdlijnen zijn vastgelegd. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundige beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. 

Schoolgids

Veel van de informatie die op deze website terug te vinden is, kunt u nog eens rustig nalezen in onze schoolgids.

Welkom op school boek

Wat leuk. Je mag eindelijk naar school! In dit boekje lees je wat er allemaal op school gebeurt. Reuzefijn om de spannende start wat minder spannend te maken.

Sociaal veiligheidsplan

Sinds 1 augustus 2015 is elke school verplicht aandacht aan sociale veiligheid te geven en dit te beschrijven in een veiligheidsplan. 

In dit veiligheidsplan beschrijven we hoe we als school vorm en aandacht geven aan sociale en fysieke veiligheid op onze school en aan de veiligheid van de leerling.

 

 

Pestprotocol

Wij vinden dat we gezamenlijk, dus ouders, leerkrachten en kinderen, moeten zorgdragen voor een veilige leer – en speelomgeving. Binnen onze school maken we daarom gebruik van het zogenaamde pestprotocol. Er is een stappenplan opgesteld dat in werking treedt als wij merken dat er sprake is van incidenteel of structureel pestgedrag.

Protocol grensoverschrijdend gedrag

In dit protocol staat beschreven hoe te handelen als grensoverschrijdend gedrag wordt vastgesteld. De gedragsregels moeten zorgen voor een prettig klimaat binnen de school en duidelijk maken dat er geen plaats is voor machtsmisbruik, ongewenste intimiteiten, pesten en ander dergelijk ongewenst gedrag.

Medicijnbeleid

In de dagelijkse praktijk krijgt elke school te maken met zieke kinderen en kinderen die medicijnen gebruiken. Het is van belang goede afspraken te maken tussen ouders en/of verzorgers en school. Daarom is dit medicijnbeleid gemaakt.

Kalender

 Hier vindt u onze jaarkalender.

Vijf gelijke dagen model

Basisschool De Reuzepas is m.i.v. het schooljaar 2020-2021 overgegaan op het 5 gelijke dagen model.

In dit plan vindt u onder meer informatie over wat werken met het 5 gelijke dagen model voor onze school betekent, wat het betekent voor de organisatie en de praktische zaken zoals afspraken over het lunchen in de klas.

Groeisaam

Groeisaam heeft als schoolbestuur een aantal beleidsdocumenten die gelden voor alle scholen van Groeisaam. De documenten kunt u downloaden op de website van Groeisaam (www.groeisaampo.nl).

Het gaat hierbij om onderstaande documenten:

· Gedragscode
· Klachtenregeling
· Klokkenluidersregeling
· Protocol schorsing en verwijdering
· Groeiplan 2021-2025 (strategisch beleidsplan)